Fonds Nij Bethanië

Tzummarum

De Stichting Fonds Nij Bethanië is opgericht op 6 mei 1997 bij akte verleden door notaris meester J. de Jong te Franeker. De oprichter vormende het bestuur van de toenmalige "Stichting Nij Bethanië" verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

Naam en zetel

Artikel 1

1.De Stichting draagt de naam "Stichting Fonds Nij Bethanië"
2.De stichting "Stichting Fonds Nij Bethanië", hierna te noemen: "de stichting", is gevestigd in de gemeente Franekeradeel.

Doel en taak

Artikel 2

De stichting stelt zich tot doel het geven van financiële steun aan:
a.activiteiten die het welzijn van ouderen in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen, zoals verzorging; aangepaste huisvesting; eventuele verpleging thuis, enzovoorts.
b.activiteiten die het welzijn van gehandicapten( niet zijnde ouderen) in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen en/ of gericht zijn op het verlenen van hulp aan hulpbehoevende jongeren binnen de gemeente Barradeel.
c. in de voormalige gemeente Barradeel gevestigde verenigingen en stichtingen die zich ten doel stellen werkzaam te zijn op het gebied van sport en cultuur.
Het is de intentie van de stichting om van de beschikbaar gestelde gelden vijftig procent (50%) te besteden aan het sub a omschreven doel en de overige vijftig procent (50%) aan de sub b en c omschreven doeleinden. De middelen waarmede deze financiële steun zal worden verleend bestaan uitsluitend uit de revenuen van het vermogen der stichting; het vermogen van de stichting zelf zal in stand moeten worden gehouden.