Fonds Nij Bethanië;

Tzummarum

Beleidsplan Fonds Nij Bethanië;

 


In het jaar 1997 is de voormalige Stichting Nij Bethanië te Tzummarum een fusie aangegaan met het Medisch Centrum Leeuwarden.

De Stichting Nij Bethanië exploiteerde, naast een verzorgingshuis voor ouderen genaamd Zorgcentrum Nij Bethanië, in verschillende dorpen van de voormalige gemeente Barradeel enkele complexen met totaal 143 seniorenwoningen. Voor de fusie zijn de woningen verkocht aan de regionale woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Het vermogen bestaande uit de reserves van de woningcomplexen is toen gestort in de nieuw opgerichte STICHTING FONDS NIJ BETHANIË.

  • Doelstelling van Fonds Nij Bethanië.
    De doelstelling staat geformuleerd in het statuut in artikel 2 lid a, b en c. Het werkgebied bestaat uit de dorpen van de per 1 januari 1984 opgedeelde gemeente Barradeel, te weten Minnertsga, Firdgum, Tzummarum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.
  • Wijze van verwerving van inkomsten.
    De inkomsten uit het vermogen worden gegenereerd door beleggingen in aandelen en obligaties en mogelijk andere financiële producten.
  • Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling.
    Het bestuur heeft het vermogen van het fonds in handen gegeven van de vermogensbeheerder Rabo/Schretlen. Er is een defensief beleggingsprofiel vastgesteld. Periodiek is er overleg met de beheerder. Het vermogen van het fonds wordt jaarlijks in stand gehouden door middel van een indexatie voor de inflatie. Natuurlijke en rechtspersonen ,die zijn gevestigd in het werkgebied zoals omschreven in de doelstelling, kunnen een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. In het huishoudelijk reglement zijn in de loop der jaren hiervoor nadere regels vastgesteld. De aanvragen worden na afloop van de volgende maandperioden; a. januari t/m april, b. mei t/m augustus en c. september t/m december behandeld door het bestuur. Het bestuur vergadert als regel op de 2e dinsdag na afloop van voornoemde perioden.

De jaarlijkse inkomsten uit de beleggingen minus alle kosten worden beschikbaar gesteld voor de aanvragen voor een financiële bijdrage. Indien er in een jaar geldmiddelen overblijven worden deze toegevoegd aan de Bestemde reserve. Het bestuur verantwoordt zich door middel van een publicatie op de website van de activiteiten over het afgelopen jaar. Hier wordt een overzicht van de bestedingen aan de doelstelling, alsmede een staat van de baten en lasten aan toegevoegd. De verenigingen van Dorpsbelangen ,uit de dorpen van het werkgebied , worden jaarlijks ge├»nformeerd met een inhoudelijk verslag met het verzoek dit gaan te publiceren in hun boekje ten behoeve van de dorpsgenoten.