Aanvragen van een bijdrage

Wanneer u voor uw activiteit of project bij Fonds Nij Bethanië een bijdrage wilt aanvragen, dan doet u dit schriftelijk. Ons adres is:

Stichting Fonds Nij Bethanië
Buorren 16
8851 EN  Tzummarum

Nadat het bestuur over de aanvraag heeft vergaderd, krijgt de aanvrager schriftelijk bericht of een bijdrage wel of niet is toegekend. De stichting voert geen correspondentie over afgewezen aanvragen.

Eisen aan de aanvraag

De aanvragen dienen compleet te zijn volgens de vastgestelde criteria in de statuten, beleidsplan en het huishoudelijk reglement.

Uit de aanvraag moet blijken:
a. voor welk doel een financiële bijdrage wordt verlangd
b. waarom de aanvrager denkt voor een bijdrage in aanmerking te komen
c. hoe groot de eigen bijdrage van de aanvrager zal zijn

Het bestuur van de Stichting verlangt van de aanvrager het volgende:
a. het verzoek om een financiële bijdrage zal vergezeld moeten gaan van een kostenbegroting
b. wat er verder wordt ondernomen om een volledige financiering te verzekeren, door middel van een dekkingsplan
c. het verzoek moet worden ingediend voordat de aanvrager opdracht heeft verstrekt tot uitvoering van het plan of project
d. dat desgevraagd, ter wille van een juiste beoordeling, nadere aanvullende informatie wordt verstrekt. Dit kan de rechtspersoonlijkheid betreffen, statuten, de meest recente balans of winst- en verliesrekening, of andere stukken.

Vergaderdata

Het bestuur beslist driemaal per jaar over de ingekomen aanvragen:

  • januari-vergadering
    In deze vergadering besluit het bestuur over aanvragen die van oktober tot en met december binnenkomen.

  • mei-vergadering
    In deze vergadering besluit het bestuur over aanvragen die van januari tot en met april binnenkomen.

  • oktober-vergadering
    In deze vergadering besluit het bestuur over aanvragen die van mei tot en met september binnenkomen.