Het ontstaan van Fonds Nij Bethaniƫ

Fonds Nij Bethanië is ontstaan uit de in 1957 opgerichte Stichting Nij Bethanië. Deze stichting beheerde 143 seniorenwoningen in de (voormalige) gemeente Barradeel en een zorgcentrum voor ouderen in Tzummarum. Bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1984 kwamen daar nog 41 Woningwet-ouderenwoningen bij, die eigendom waren van de opgedeelde gemeente Barradeel.

Stichting Nij Bethanië is 1 juli 1997 gefuseerd met Noorderbreedte/Medisch Centrum Leeuwarden. Tevoren zijn de seniorenwoningen verkocht aan Wonen Noordwest Friesland, de regionale woningcorporatie uit Sint Annaparochie. De reserves van het woonbedrijf van de Stichting Nij Bethanië zijn gestort in de kas van de nieuw opgerichte Stichting Fonds Nij Bethanië.

Het idee voor dit regionale fonds komt van de heren Sikke Cazemier en Lieuwe S. Heeringa, voorzitter respectievelijk directeur van de voormalige Stichting Nij Bethanië. Opdracht voor het bestuur van Fonds Nij Bethanië is het oorspronkelijke vermogen in stand te houden en aan te vullen met  een jaarlijkse inflatiecorrectie. Uitkeringen van Fonds Nij Bethanië moeten ten goede komen aan de inwoners van de dorpen uit voormalig Barradeel. 

Het bestuur van Nij Bethanië bestond uit 9 personen: 7 gekozen op persoonlijke titel en 2 aangewezen door de gemeenteraad van gemeente Franekeradeel.
Datzelfde bestuur van Stichting Nij Bethanië werd ook het éérste bestuur van Fonds Nij Bethanië, uitgezonderd de twee bestuursleden die door de gemeente waren aangewezen. Later is de omvang van het bestuur van 7 naar 5 personen teruggebracht.

Foto uit 1997- Het bestuur, directeur en adviseur van Nij Bethanië
Voor - van links naar rechts:
R. Post, A. Fernhout-Hindriks, K. Dokter (Franekeradeel), S. Douma-Bouma, S. Cazemier (voorzitter), S. de Roos-Van der Horn.

Achter - van links naar rechts:
J.T. Kuipers (secretaris), B. van Dijk (Franekeradeel), L.S. Heeringa (directeur), W. Vegelin (medisch adviseur), W. Spoelhof (penningmeester).