Fonds Nij Bethanië

Tzummarum

Huishoudelijk Reglement
Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Fonds Nij Bethanië in haar vergadering van 12 maart 2013

Het behandelen van aanvragen om financiële steun

Artikel 6

1.Het toekennen van een financiële steun overeenkomstig de doelstelling van de stichting en verwoord in artikel 2 van de Statuten geschiedt als volgt. De aanvrager voor een financiële steun moet afkomstig zijn uit de voormalige gemeente Barradeel. Hiermee wordt bedoeld het gebied van de gemeente Barradeel, zoals die bestond op 31 december 1983.
Het bestuur beslist driemaal per jaar over de ingekomen aanvragen:
in de mei-vergadering
- aanvragen ingekomen in de maanden januari tot en met april
in de oktober-vergadering
- aanvragen ingekomen in de maanden april tot en met september
in de januari-vergadering
- aanvragen ingekomen in de maanden oktober tot en met december
2.De aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend.
Uit de aanvraag moet blijken:
a.voor welk doel een financiële bijdrage wordt verlangd
b.waarom de aanvrager denkt voor een bijdrage in aanmerking te komen
c.hoe groot de eigen bijdrage van de aanvrager zal zijn
3.Het bestuur van de Stichting verlangt het volgende van de aanvrager:
a.het verzoek om een financiële bijdrage zal vergezeld moeten gaan van een kostenbegroting
b.wat er verder wordt ondernomen om een volledige financiering te verzekeren, door middel van een dekkingsplan
c.het verzoek moet worden ingediend voordat de aanvrager opdracht heeft verstrekt tot uitvoering van het plan/ project
d.dat, ter wille van een juiste beoordeling, nadere aanvullende informatie wordt verstrekt. Dit kunnen o.a. zijn als de aanvrager een rechtspersoon is, de statuten of de meest recente vastgestelde jaarstukken te weten de winst- en verliesrekening, alsmede de balansgegevens
4.Het bestuur behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de beslissing op een aanvraag aan te houden
5.Het is niet de intentie van de Stichting concurrerend of plaatsvervangend bezig te zijn. Geen bijdragen worden verstrekt voor het elimineren van schulden/exploitatietekorten. Eveneens worden geen bijdragen verstrekt voor normaal onderhoud.

Het beslissen op een aanvraag

Artikel 7

1.Het bestuur toetst elke aanvraag aan de statuten van de stichting, dit huishoudelijke reglement en de betreffende begrotingspost.
2.Elke aanvraag wordt door de administrateur op zijn volledigheid getoetst en voorzien van zijn advies aan het bestuur voorgelegd.
3.Het bestuur beslist in hoogste instantie; over een besluit van het bestuur met betrekking tot een aanvraag om financiële steun wordt niet gecorrespondeerd.
4.Na de behandeling van de aanvraag krijgt de aanvrager schriftelijk bericht van het genomen besluit.
5.Bij een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een financiële toezegging, waar aan als regel voorwaarden zijn verbonden die in acht dienen te worden genomen.