Fonds Nij Bethanië

Tzummarum

Stichting Fonds Nij Bethanië te Tzummarum
Verslag van de activiteiten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

 

1. De Stichting Fonds Nij Bethanië is opgericht in het jaar 1997 en wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 5 leden, die zitting hebben genomen op persoonlijke titel.
De bestuursleden komen bij voorkeur uit het werkgebied.
Het werkgebied omvat de grenzen van de voormalige gemeente Barradeel op 31 december 1983. Deze gemeente is per 1 januari 1984, vanwege een herindeling opgedeeld en in de naburige gemeenten opgegaan.
De Stichting stelt zich ten doel het geven van financiële steun aan:
A activiteiten die het welzijn van ouderen in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen, zoals verzorging, aangepaste huisvesting, eventuele verpleging thuis, enz.;
B activiteiten die het welzijn van gehandicapten (niet zijnde ouderen) in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen en / of gericht zijn op het verlenen van hulp aan hulpbehoevende jongeren binnen de voormalige gemeente Barradeel;
C De in de voormalige gemeente Barradeel gevestigde verenigingen en stichtingen die zich ten doel stellen werkzaam te zijn op het gebied van sport en cultuur;
De middelen waarmee deze financiële steun zal worden verleend, bestaan – uitsluitend uit de revenuen van het vermogen van de Stichting; het eigen vermogen van de Stichting wordt met toevoeging van de jaarlijkse inflatiecorrectie in stand gehouden.
Ieder jaar worden er één of meer bijdragen toegekend. De bijdrage wordt verstrekt op grond van een aanvraag die door de gedoneerde is ingediend en die door het bestuur van de Stichting is getoetst aan de doelstellingscriteria. Naast de doelstelling genoemd in de statuten is er op 13 maart 2013 ook een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld, waarin ook criteria zijn benoemd ten behoeve van de beoordeling van een ingediende aanvraag.
Het bestuur is op de volgende data in vergadering bijeen geweest: 9 januari, 13 maart, 8 mei en 9 oktober.
De heer S.J.Broekstra was per 1 januari 2018 periodiek aftredend. De heer Broekstra is herkozen voor een volgende zittingsperiode. In 2018 zijn er 13 financiële toekenningen gedaan. Zie hiervoor onderstaande overzicht.
Het postadres waar u alle stukken m.b.t. een aanvraag naar toe kunt sturen luidt:
Stichting Fonds Nij Bethanië, Buorren 16, 8851 EN Tzummarum. De aanvragen dienen compleet te zijn volgens de vastgestelde criteria in het huishoudelijke reglement. Zie hiervoor website www.fondsnijbethanie.nl
Toekenningen in het jaar 2018 Totaal bedrag: € 21.900,00 zie : afschrift

 

Aanvragende instantie: Plaats: Doel:
1. Stichting Dorpshuis De Bijekoer Wijnaldum Cultuur
2. Muziekvereniging De Bazuin Tzummarum Cultuur
3. Stichting Kloostertuin Oosterbierum Cultuur
4. De Laatste Eer begrafenisver Oosterbierum Cultuur
5. Tusken Waad en Wiid Minnertsga Cultuur
6. St.Archeologisch Steunpunt Wijnaldum Cultuur
7. Stichting Klein Hermana Minnertsga Cultuur
8. Kaatsvereniging Minnertsga Minnertsga Sport
9. Stichting M.F.A. Minnertsga Minnertsga Cultuur
10. Dorpsbelang Winaam Wijnaldum Cultuur
11.Buurtver.Statsjonstrjitte Minnertsga Cultuur
12. Muziekvereniging Oranje Minnertsga Cultuur
13. Voedselbank De Helpende Hand Noord-West Fr Cultuur
Het bestuur van Stichting Fonds Nij Bethanië

N.H.Zonderland,
voorzitter

A.C. Hartman, secretaris