Fonds Nij Bethanië

Tzummarum

Stichting Fonds Nij Bethanië te Tzummarum
Verslag van de activiteiten over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

 


1. De Stichting Fonds Nij Bethanië is opgericht in het jaar 1997 en wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 5 leden, die zitting hebben genomen op persoonlijke titel.
De bestuursleden komen bij voorkeur uit het werkgebied.
Het werkgebied omvat de grenzen van de voormalige gemeente Barradeel op 31 december 1983. Deze gemeente is per 1 januari 1984, vanwege een herindeling opgedeeld en in de naburige gemeenten opgegaan.
De Stichting stelt zich ten doel het geven van financiële steun aan:
A activiteiten die het welzijn van ouderen in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen, zoals verzorging, aangepaste huisvesting, eventuele verpleging thuis, enz.;
B activiteiten die het welzijn van gehandicapten ( niet zijnde ouderen) in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen en / of gericht zijn op het verlenen van hulp aan hulpbehoevende jongeren binnen de voormalige gemeente Barradeel;
C De in de voormalige gemeente Barradeel gevestigde verenigingen en stichtingen die zich ten doel stellen werkzaam te zijn op het gebied van sport en cultuur;
De middelen waarmee deze financiële steun zal worden verleend, bestaan – uitsluitend uit de revenuen van het vermogen van de Stichting; het eigen vermogen van de Stichting wordt met toevoeging van de jaarlijkse inflatiecorrectie in stand gehouden.
Ieder jaar worden er één of meer bijdragen toegekend. De bijdrage wordt verstrekt op grond van een aanvraag die door de gedoneerde is ingediend en die door het bestuur van de Stichting is getoetst aan de doelstellingscriteria. Naast de doelstelling genoemd in de statuten is er op 13 maart 2013 ook een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld, waarin ook criteria zijn benoemd ten behoeve van de beoordeling van een ingediende aanvraag.
Het bestuur is op de volgende data in vergadering bijeen geweest: 8 januari, 12 maart, 21 mei en 8 oktober.
De heer A.C. Hartman en mw S. Douma-Bouma waren per 1 januari 2019 periodiek aftredend. De heer Hartman is herkozen voor een volgende zittingsperiode. Mw. Douma stelde zich niet herkiesbaar en in deze vacature is benoemd mw. P. Andriesen. In 2019 zijn er 9 financiële toekenningen gedaan. Zie hiervoor onderstaande overzicht.
Het postadres waar u alle stukken m.b.t. een aanvraag naar toe kunt sturen luidt:
Stichting Fonds Nij Bethanië, Buorren 16, 8851 EN Tzummarum. De aanvragen dienen compleet te zijn volgens de vastgestelde criteria in de statuten, beleidsplan en het huishoudelijk reglement. Zie hiervoor website www.fondsnijbethanie.nl
Toekenningen in het jaar 2019 Totaal bedrag: € 16.500,00 zie : afschrift

 


Aanvragende instantie: Plaats: Doel:
1. Stichting M.F.A. Doarpsfinne Minnertsga Cultuur
2. Muziekvereniging Oranje Minnertsga Cultuur
3. Stichting Behoud Sixtuskerkorgel Sexbierum Cultuur
4. Stichting Keunst yn Tsjerken N.W.Fryslân Cultuur
5. Kaatsvereniging V.V.V. 1879 Tzummarum /F Sport
6. Voetbalvereniging A.V.C. Sexbierum Sport
7. Toneelvereniging Ferdivedaasje Oosterbierum Cultuur
8. Voetbalvereniging Tzummarum Tzummarum Sport
9. De Waadwizer Lagere school Tzummarum Cultuur
Het bestuur van Stichting Fonds Nij Bethanië

N.H.Zonderland,
voorzitter

A.C. Hartman, secretaris